Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Strona g?ˇwna Dzia?alno?? statutowa

postheadericon dzia?alno?? statutowa

 

Komisja Sportu Samochodowego


Do zada? Komisji Sportu Samochodowego AB nale??:

 • ustalenie polityki dzia?a? wobec sportu samochodowego w klubie,
 • wyznaczenie kierownictwa imprez samochodowych organizowanych przez AB,
 • pomoc w przeprowadzeniu imprez samochodowych,
 • szkolenie s?dziów sportu samochodowego,
 • opiniowanie wszelkich wniosków wystosowanych do klubu przez zawodników, dotycz?cych zmiany barw klubowych, wydania licencji sportowych, udzia?u w zawodach lub skarg zawodników
 • ustalanie regulaminu nagradzania zawodników

Swoim do?wiadczeniem cz?onkowie Komisji pomagaj? zawodnikom w uzyskaniu jak najlepszych wyników, czego przyk?adem mo?e by? nasza Galeria Mistrzów.

 

Komisja Sportu Popularnego i Turystyki

G?ównym zadaniem komisji jest popularyzacja turystyki motorowej. Cel ten jest realizowany poprzez uczestnictwo naszych zawodników w rajdach turystycznych, szkoleniach i imprezach w?asnych.
Podczas rajdów uczestnicy nabywaj? wiele cennych umiej?tno?ci, które mo?na wykorzysta? podczas normalnej eksploatacji pojazdu, takie jak:

 • pos?ugiwanie si? map? i planami miast,
 • planowanie optymalnej trasy podró?y,
 • spostrzegawczo?? i orientacj? w terenie,
 • wiedz? turystyczn? i krajoznawcz?,
 • zasady beazpiecznej i kulturalnej jazdy


Podczas prób sprawno?ci jazdy kierowcy poznaj? zachowanie samochodu w warunkach ekstremalnych.
Komisja Turystyki jest przedsionkiem do sportu samochodowego przez du?e "S".
Obserwujemy wielu uczestników rajdów turystycznych, którzy kupuj? szybszy samochód i ?cigaj? si? na KJS-ach.
Srdecznie zapraszamy do udzia?u w popularnych imprezach turystycznych. Bior?c w nich udzia? zawodnicy tworz? niepowtarzaln? atmosfer? zawodów, a oprócz tego mog? pochwali? si? znajomym, s?siadom, koegom z pracy, ?e brali udzia? w rywalizacji z innymi kierowcami.
 

 

 Dru?yna naszego Klubu corocznie zajmuje wysokie miejsca w Turystycznych Motorowych Mistrzostwach okr?gu. Byli?my równie? Turystycznymi Mistrzami Polski.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wspó?pracy !Komisja Pojazdów Zabytkowych

Komisja Pojazdów Zabytkowych powo?ana zosta?a w celu zintegrowania posiadaczy oraz mi?o?ników samochodów i motocykli zabytkowych.
Cz?onkowie Komisji spotykaj? si? regularnie w Klubie, gdzie ustalaj? wszelkiego rodzaju zjazdy, wymieniaj? do?wiadczenia, czy dziel? si? swoimi pomys?ami na pokazanie zabytków szerszemu gronu odbiorców.
Komisja zajmuje si? równie? organizacj? imprez i pokazów. Pojazdy naszych cz?onków pokazywane s? na Targach Motoryzacyjnych, bior? udzia? w festynach i wystawach.
Komisja wielokrotnie organizowa?a Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych. Imprezy przyci?gaj? wielu widzów. Niektórzy przypominaj? sobie stare, dobre czasy, a m?odzie? ma okazj? pozna? histori? i zobaczy?, jak dawno temu wygl?da?y samochody czy motocykle.
Wszystkich mi?o?ników starej motoryzacji zapraszamy do wspó?pracy w Automobilklubie Bydgoskim oraz do Sekcji Pojazdów Zabytkowych RET-CLUB.

       


Zespó? ds. Caravaningu

Zespó? ds. caravaningu naszego Klubu tworz? wieloletni dzia?acze i uczestnicy zlotów caravaningowych. Jest to jedna z pr??nie rozwijaj?cych si? dziedzin ?ycia klubowego.
Nasi cz?onkowie corocznie bior? udzia? w ¦wiatowych Zlotach Caravaningu, Zlotach Europejskich oraz imprezach ogólnopolskich. Organizujemy nasze Klubowe spotkania w plenerze, na których gwarantujemy ?wietn? atmosfer? niezale?nie od pogody i pory roku. Zespó? organizuje równie? zawody rangi Mistrzostw Polski.
 

 
´╗┐