Get Adobe Flash player
Kontakt

AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI

85-098 Bydgoszcz,
Park Ludowy im W. Witosa
Tel./fax 52 322 62 46
biuro@ab.bydgoszcz.pl

 

Aktualno?ci

postheadericon V RUNDA BYDGOSKIEGO MISTRZA KIEROWNICY (wpis z dnia 9.04.2015)

foto: Andrzej Siedlecki

Serdecznie zapraszamy na V Rund? zawodów Bydgoski Mistrz Kierownicy. Impreza odb?dzie si? 18 kwietnia na bydgoskim kartodromie. Uczestnicy tak jak zawsze b?d? mieli do pokonania trzy próby. Biuro zawodów zaczyna prac? o 9.00 w dniu imprezy i chwil? po 9.00 rozpocznie si? odcinek testowo-treningowy. Poni?ej link do internetowego formularza zg?oszenia oraz listy uczestników

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Formularz zg?oszenia

Lista uczestników

REGULAMIN UZUPE?NIAJ?CY

 

postheadericon WIELKANOC 2015

ZARZ?D ORAZ PRACOWNICY AUTOMOBILKLUBU BYDGOSKIEGO SK?ADAJ? WSZYSTKIM NASZYM PRZYJACIO?OM I SYMPATYKOM ?YCZENIA ZDROWYCH I PRZEDE WSZYSTKIM SPOKOJNYCH ?WI?T WIELKANOCNYCH!!!

 

Automobilklub Bydgoski oraz Urz?d Miasta Bydgoszczy serdecznie zapraszaj? na II Ogólnopolski Zlot Chevroleta Corvette. Impreza odb?dzie si? 2 maja i samochody uczestników Zlotu oraz pojazdy zabytkowe cz?onków naszego Stowarzyszenia b?dzie mo?na podziwia? na Starym Rynku, Wyspie M?y?skiej i ul. D?ugiej od godz. 10.00. Wyjazd zorganizowanej kolumny pojazdów przewidujemy na godz. 18.20.

Imprez? towarzysz?c? Zlotowi b?dzie VI Edycja Pucharu MOTO-BYDGOSZCZ - rajdu turystycznego dla przedstawicieli firm zwi?zanych z bydgosk? motoryzacj?.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w rajdzie oraz podziwianiu unikatowych Corvett. O dalszych szczegó?ach imprezy b?dziemy informowa? na bie??co.

 

Zarz?d Automobilklubu Bydgoskiego na posiedzeniu w dniu 16 lutego zgodnie ze Statutem podj?? uchwa?? o zwo?aniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Cz?onków. Zebranie odb?dzie si? w dniu 16 marca o godz. 18.00 w I terminie oraz 18.15 w II terminie. Zebranie odb?dzie si? w sali restauracyjnej (piwnica) mieszcz?cej si? w siedzibie Zarz?du Okr?gowego PZM w Bydgoszczy przy ul. Fordo?skiej 116. Listy cz?onków uprawnionych do udzia?u w zebraniu oraz protokó? z poprzedniego zebrania znajduj? si? do wgl?du w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy.

Wst?p i udzia? w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Cz?onków tylko i wy??cznie za okazaniem legitymacji cz?onkowskiej (prosimy nie myli? z kart? cz?onkowsk? PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porz?dek obrad zebrania:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie wa?no?ci zebrania

-         cel zebrania – zatwierdzenie sprawozdania finansowego z dzia?alno?ci Klubu za 2014 rok

-         wybór delegatów na Okr?gowy Zjazd Wyborczy PZM (2 osoby)

2.      Powo?anie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodnicz?cego (prowadz?cego)

3.      Powo?anie protokolantów Walnego Zebrania

4.      Przyj?cie porz?dku obrad Walnego Zebrania

5.      Przyj?cie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.      Wybory Komisji:

·       Mandatowo-Skrutacyjnej

        Uchwa? i Wniosków

7.      Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocno?ci obrad

8.      Sprawozdanie Zarz?du AB za rok 2014

9.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac w 2014 roku oraz dot. wyniku finansowego Klubu za 2014

10.  Dyskusja

11. Przedstawienie projektu uchwa?y dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku

12.  Dyskusja nad projektem uchwa?y

13.  G?osowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2014

14.  Og?oszenie wyników g?osowania przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

15.  Przedstawienie kandydatów na delegatów na Okr?gowy Zjazd Wyborczy PZM

16.  G?osowanie

17.  Og?oszenie wyników wyborów przez Komisj? Mandatowo-Skrutacyjn?

18.  Wolne g?osy i wnioski

19.  Przyj?cie uchwa? i wniosków Walnego Zebrania

20. Zamkni?cie obrad

 

foto: Andrzej Siedlecki

W minion? sobot? na bydgoskim kartodromie odby?a si? IV runda zawodów Bydgoski Mistrz Kierownicy. W imprezie wystartowa?o 28 kierowców z ca??j Polski oraz jeden zawodnik z Niemiec. Poni?ej przedstawiamy wyniki poszczególnych przejazdów, wyniki IV rundy oraz klasyfikacj? sezonu po czterech rundach. Wszystkim bardzo dzi?kujemy za udzia? i ju? teraz zapraszamy na kolejn? - V rund? która odb?dzie si? 18 kwietnia.

Przejazd 1

Przejazd 2

Przejazd 3

Wyniki S1400

Wyniki S1600

Wyniki S1800

Wyniki S2400

Wyniki WRC

Wyniki GENRELKA

Klasyfikacja po 4 rundach w klasach

Klasyfikacja po 4 rundach GENERALKA